Краток осврт

Компанијата Прогрес 1998 Гостивар, располага со сопствен каменолом опремен со две сепарации за произвоство на тампонски материјал и за произвоство сите фракции за асфалт и бетон со вкупен капацетитет од  600 m3 /ден.

Целокупниот процес на произвоство e контролиран од стручен тим, каде како составен дел влегува и група за минирање која има одобрение да работи како на каменоломот така и на објекти надвор од него.

Во склоп на каменоломот поставена  е и асфалтна база од типот “MARINI” со капацитет од 75 t/h  со која се произведуваат на сите типови на асфалтни мешавини согласно важечките стандарди во Р. Македонија.

Целокупното произвоството е комплетно контролирано со сопствена лабораторија.

ЗНАЧАЈНИ РАБОТОДАВАЧИ ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД:
  • Светска банка
  • Европската банка за обнова и развој
  • Јавно претпријатие за државни патишта
  • Општина Центар
  • Општина Карпош
  • Општина Македонски Брод
  • Општина Гостивар
  • Општина Маврово Ростуше
  • Прилепска пиварница
  •  Цементарница Усје АД