Интегриран систем за управување со стандарди

Прогрес 1998  е компанија која повеќе од 5 години го има имплементирано Системот за управување со квалитет и ги исполнува барањата на EN ISO 9001:2015, Системот за управување со животната средина и ги исполнува барањата на EN ISO 14001:2015 како и Системот за управување со здравје и безбедност при работа и ги исполнува условите на EN ISO 45001:2018 во доменот на ископ и преработка на камен за гранулации во градежништвото, производство на асфалт и изградба на објекти од нискоградба.