Краток осврт

Компанијата Прогрес 1998 Гостивар, располага со сопствен каменолом опремен со две сепарации за произвоство на тампонски материјал и за произвоство сите фракции за асфалт и бетон со вкупен капацетитет од  150m3 /час.

Целокупниот процес на произвоство e контролиран од стручен тим, каде како составен дел влегува и група за минирање која има одобрение да работи како на каменоломот така и на објекти надвор од него.

Во склоп на каменоломот поставена  е и асфалтна база од типот “AMMAN” со капацитет од
250 t/h  со која се произведуваат на сите типови на асфалтни мешавини согласно важечките стандарди во Р. Македонија.

Целокупното произвоството е комплетно контролирано со сопствена лабораторија

ЗНАЧАЈНИ РАБОТОДАВАЧИ ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД:
 • Министерство за транспорт и врски 
 • Електростопанство на Македонија
 • Светска банка
 • Европската банка за обнова и развој
 • Јавно претпријатие за државни патишта
 • Општина Центар
 • Општина Карпош
 • Општина Македонски Брод
 • Општина Гостивар
 • Општина Маврово Ростуше
 • Прилепска пиварница
 •  Цементарница Усје АД