Дозволи и лиценци

А – Интегрирана еколошка дозвола

А – Лиценца за изведба

А –  Лиценца за проектирање