Лична карта

Име на друштвото: 

Друштво за вадење камен,трговија и производство ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток, Гостивар

Кратко име: ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток, Гостивар
Адреса: ул.ВРУТОК бр:КРАСТА 2 с.Вруток
Телефон: + 389 42 520 484
Факс: + 389 42 218 303
Е-маил: progresbt@yahoo.com / info@progres98.com
Веб страница:www.progres98.com
Матичен број: 4251873
ЕДБ: МК4007991101372
Шифра на дејност: 42.99
Главна дејност: Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место
Генерален Директор: Бобан Трифуноски
Извршен Директор: Александар Наумоски