Политика на квалитет

  • Исполнување на барањата и постојано подобрување на Интегрираниот систем за менаџмент со квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018).
  • Исполнување и надминување на барањата и очекување на купувачите и заинтересираните страни.
  • Почитување на важечките законски прописи и барања.
  • Воспоставување, следење и преиспитување на политиката и целите за квалитет, општите и посебни цели за животната средина и безбедност и здравје при работа.
  • Создавање на култура за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа.
  • Професионален однос со поддоговарачите и заинтересираните страни и исполнување на договорените рокови.
  • Континуирана едукација на персоналот, зајакнување на одговорноста на вработените и развивање на партнерски односи.
  • Воспоставување на ефикасна комуникација со сите заинтересирани страни со цел размена на информации поврзани со квалитетот, заштита на животна средина и безбедност и здравје при работа.
  • Спречување на повреди при работа создавајќи безбедна работна средина, безбедни работни места и безбедна опрема за сите вработени.
  • Грижа за животната и работната средина преку мерење на загадувањата врз животна средина и влијанијата врз здравјето и безбедноста на вработените.

Политиката за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа е достапна на јавноста и вработените и преставува рамка за утврдување и преиспитување на целите за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа и вработените се запознаени со истата.