Сертификат за сообразност на контрола на фабричкото производство

Прогрес1998 поседува Сертификат за сообразност на контрола на фабричкото производствоза aгрегати за битуменски мешавини и површинска обработка напатишта и други сообраќајни површини и aгрегати за неврзани и за хидраулични врзани материјали,кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта, издаден одМинистерството за економија на РМ.