Лот бр.1.Б Санација и рехабилитација на потенцијално нестабилни зони долж регионален пат P1202 Маврово-Дебар во должина од 240 м