Рехабилитација на регионален пат Р-516 делница Прилеп-Кривогаштани Лот бр. 9 во должина од 21,95 км